BİR İŞYERİNDEKİ İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ GİRİŞİMLERİNİN OMAHA HEMŞİRELİK GİRİŞİM ŞEMASI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Son yıllarda iş sağlığı hemşireliğinde hemşirelik bakımının kalitesini geliştirmede standart hemşirelik sınıflama sistemleri kullanılması üzerinde durulmaktadır. Omaha sistemi; evde bakım, okul sağlığı, ve iş sağlığı gibi pek çok alanda kullanılabilir. 

Amaç: Bu çalışma, elektrik sektöründe faaliyet gösteren bir işyerinde iş sağlığı hemşiresi tarafından planlanan hemşirelik girişimlerini, omaha hemşirelik girişim şemasını kullanarak belirlemek amacıyla planlanmıştır.

Yöntem : Bu çalışmada, 1 Ocak-31 Aralık 2006 tarihleri arasında işyeri hemşiresi tarafından “hemşirelik uygulamaları defterine” kayıt edilen 4470 hemşirelik girişimi retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hemşirenin çalışanların şikayetlerine göre belirlediği hemşirelik tanılarının omaha hemşirelik sınıflama sistemindeki karşılığı bulunmuş ve bu tanılara yönelik yapılması gereken hemşirelik girişimleri belirlenerek 48 maddelik bir veri değerlendirme formu oluşturulmuştur. Hemşirenin yapmış olduğu girişimlerin her biri bu formun maddelerine göre değerlendirilerek formun ilgili maddesine kodlanmıştır.

Bulgular: Hemşirelik girişimlerinin %67.4’ünün tedavi işlem, %23.2’nin izlem, %6,6’sının sağlık eğitimi/rehberlik/danışmanlık ve %2,8’inin vaka yönetimi ile ilgili olduğu bulunmuştur. Hemşirelik tanı gruplarına göre yapılan girişimler değerlendirildiğinde kas iskelet sistemi ile ilgili şikayetler için hemşire tarafından belirtilen “eklem hareketlerinde kısıtlılık/kas gücünde azalma” tanısına yönelik olarak en fazla tedavi işlem (%71,1) ile ilgili hemşirelik girişimlerinin yapıldığı bulunmuştur.

Sonuç: Çalışma sonuçları, işyeri hemşiresinin girişimlerinin ayrıntılı olarak incelenmesine ve bu işyerinde planlanacak hemşirelik uygulamalarına temel veri sağlamıştır…Devam

Filiz İŞÇİ

Melek Nihal ESİN

ÇALIŞMA YAŞAMI VE KADIN SAĞLIĞI

Kadınlar çalışma ortamında istihdam, ücretlendirmeve çalışma statüsü açısından ayrımcılık yaşamaktadır. Ayrıca yaptıkları iş ve çalışma ortamlarından kaynaklanan; rol çeşitliliği, taciz, fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunlar yaşamaktadırlar. Bu bağlamda çalışan kadınların sorunlarının tanımlanmasına gereksinim vardır. Bu derleme çalışan kadınların sorunlarını ortaya koymak amacıyla planlanmıştır. Kadınların başlıca sorunları olan istihdam, ücretlendirme ve çalışma statüsü kapsamındaki sağlık sorunlarından rol çeşitliliği, işlerin yapısı, taciz, ayrımcılık, çalışma ortamı riskleri, kişisel koruyuculara ait problemler, üreme sağlığı ile ilgili sorunları ortaya koymaya yönelik olarak yapılmıştır…Devam

M. Nihal ESİN

Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniv. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Nilüfer ÖZTÜRK

İstanbul Üniv. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

 

TÜRKiYE’DE İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELiĞi VE GELİŞMELER

Günümüzde pek çok ülkede çalışma koşulları iyileştirilmesine rağmen, dünyanın büyük bölümünde çalışanların hala iyi çalışma koşullarına sahip olmadığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen tavsiyelere uyulmadığı belirtilmektedir. Çalışan sağlığının geliştirilmesinde; bilimsel, güncel uygulamalara ve nitelikli sağlık elemanlarının uygulamalarına gereksinim vardır. İş sağlığı hemşireliği  uygulamaları çalışana ve çalışma ortamına yönelik sağlığı koruma uygulamalarını kapsamaktadır. Türkiye’desağlığı hemşireliği 50 yıldır var olmasına rağmen, yasal ve eğitimsel boyutta gelişmelerin son dört yıldır olduğu görülmektedir. Kesin bir veri olmamasına rağmen Türkiye’de yaklaşık 7000 işyeri hemşiresi olduğu tahmin edilmektedir.Konu ile ilgili olarak 2003 yılında önemli gelişmeler olmuştur. ÖncelikleSağlığı Hemşireliği Derneği kurulmuş ve işyeri hemşiresinin nitelikleri, eğitimi, görev, yetkilerini düzenleyen yönetmelik taslağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulmuştur. Bakanlık tarafından 2004 yılında ilk sertifika programı düzenlenmiştir. Ancak bu uygulama derneğin açmış olduğu dava sonucunda Danıştay 10’uncu Dairesi tarafından mesleki eğitimlerin üniversiteler tarafından yapılabileceği gerekçesi ile durdurulmuştur.Bu gerekçe ileSağlığı Hemşireliği Derneği üniversiteler ile protokoller oluşturarak 2006 ve 2007 yıllarında iki sertifika programı düzenlemiştir. Bu derleme,Türkiye’desağlığı hemşireliği ile ilgili  gelişmeler konusunda okuyucuları bilgilendirmek  amacıyla yazılmıştır…Devam

Yard.Doç.Dr. Melek Nihal ESiN

İstanbul Üniversitesi  Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu